Skip to content Skip to footer

MAKRO MAKİNA TİC. LTD. ŞTİ.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Blowmak İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Makro Makina Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Makro”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Karpuzsekisi, 30.Cadde No:33/2, 38210 Hacılar/Kayseri adresinde mukim, Makro tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Makro internet sitelerini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi
İşlem Güvenliği
Trafik Bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz)
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Şirket İş Süreçlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi, Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Kanun Uyarınca Elde Edilen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanması, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Toplanma Yöntemi
Makro internet sitelerine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi
KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Yurt içi aktarım
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Yurt dışı aktarım
Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi
İşlem Güvenliği
Çerez Kayıtları
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Makro’ya Ait İnternet Sitelerinin Ziyaret Edilmesi ile Toplanan Veriler Kapsamında Sitenin İyileştirilmesi, İnternet Sitesinin Çalışması Gibi Süreçlerin Yürütülmesi ile Müşterinin Onayına İstinaden Takip ve Reklam Çerezleri Vasıtasıyla Kişiselleştirilmiş Reklamların Sunulması
Toplanma Yöntemi
Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/1: Açık Rıza

KVKK m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası,

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım
İş Ortakları
Yurt dışı aktarım
Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Karpuzsekisi, 30.Cadde No:33/2, 38210 Hacılar/Kayseri bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan 0000@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@makromakina.com.tr e-posta adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz.

üretimde fark yaratın!

Haber Bültenimize üye olun
e-posta
info@makromakina.com.tr

Blowmak © | 2023 | All Rights Reserved.